ขอสินเชื่อง่ายๆ 3 ขั้นตอน


***โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีนโยบายโอนเงินก่อนทุกกรณี***

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ (กรณีเช่า)
  • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • แผนที่ที่พักอาศัยและแผนที่ที่ตั้งร้านหรือกิจการที่ทำอยู่
  • รูปถ่ายหน้าร้าน กิจการที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ต้องเป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท เจ้าของโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงานขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
  • มีหนังสือจดทะเบียนรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบได้
  • มีที่พักอาศัยชัดเจน สามารถตรวจสอบได้